نمونه گیری صحیح آزمایشگاهی از بیماران وکارکنان ومحیط

تهیه کنندگان:

مهناز احمدی

الهام سپهوند


اهمیت انجام صحیح نمونه گیری:

nافزایش موارد مثبت کاذب
nخدشه به صحت واعتبار کلی نتایج تست
nاستفاده بی رویه از آنتی بیوتیکها
nایجاد مقاومت آنتی بیوتیکی

عدم توجه به تلقیح حجم مناسب خون موجب:

افزایش موارد منفی کاذب

محروم شدن بیمار از خدمات درمانی مناسب

در نهایت ایجاد عوارض جدی وماندگار

تذکرات مهم جهت  نمونه گیری از بیماران بستری

.1. در صورتی که بیمار در حال تزریق سرم باشد باید از دست مخالف نمونه گیری انجام شود.
.2نمونه گیری خون تحت هر شرایطی از وریدی که از طریق آن تزریق صورت  گرفته ممنوع است.
.3جهت نمونه گیری برای کشت خون حتما  دستور العمل آن رعایت گردد.
.4نوع دارویی که بیمار قبل از نمونه گیری دریافت نموده باید حتما هنگام وارد کردن در خواست آزمایش در قسمت توضیحات ثبت گردد.
.5در روی لوله نمونه های خون حتما نام بیمار وکد وساعت وتاریخ نمونه گیری ثبت گردد.

مراحل انجام صحیح کشت خون

.1مصاحبه با بیمار وتوضیح مختصر در مورد اهمیت کشت خون وجلب اعتماد بیمار
.2آماده سازی وسایل مورد نیاز
.3آماده سازی محل نمونه گیری
.4تلقیح صحیح خون به ویال کشت خون
.5ارسال صحیح نمونه به آزمایشگاه

آماده سازی محل نمونه گیری

قبل از شروع نمونه گیری رگ مناسب را انتخاب کنید.

برای ضد عفونی نمودن محل به ترتیب زیر اقدام کنید:

ابتدا محل را با استفاده از الکل وبا حرکت دایره وار از مرکز به محیط پاکیزه کنید.

یک تا دو دقیقه صبر کنید تا الکل از سطح پوست تبخیر شود.

سپس با بتادین به صورت دایره وار محل را ضد عفونی کنید.یک تا دو دقیقه صبر کنید تا بتادین در محل خشک شود.

مهم ترین نکته بعد از ضد عفونی نمودن محل نمونه گیری در نظر گرفتن حجم خون مورد نیاز براساس سن بیمار است.

   

در مورد بالغین واطفال بزگتر از 12 سال حجم ایده آل10 تا 20 سی سی وحداقل حجم قابل قبول 5سی سی

در مورد کودکان کوچکتر از 7سال حجم خون با توجه به جثه بیمار وبین 1 تا 5 سی سی است.

بعد از اتمام نمونه گیری وتلقیح خون به ویالها با استفاده از الکل % 70 بتادین را از روی پوست بیمار پاک  کنید.

نکات مهم در مورد زمان نمونه گیری

.1تا حد امکان نمونه گیری باید قبل از شروع درمان با آنتی بیوتیک انجام شود.
.2در صورت وجود چارت دقیق ووجود تب دوره ای بهترین زمان نیم تا یک ساعت قبل از شروع تب است.
.3حداگثر زمان قابل قبول جهت نگهداری ویالهای کشت خون در دمای اتاق بعد از نمونه گیری یک ساعت است.
.4قبل از ارسال نمونه از ثبت کامل مشخصات بیمار مطمئن شوید.

دستور العمل برای گرفتن خلط

.1نمونه صبحگاهی بهتر است .
.2بیمار ناشتا باشد.
.3لازم است قبل از گرفتن خلط دهان چند بار با آب معمولی شسته شودونفس عمیقی از راه بینی کشیده وبا سرفه عمیق خلط خود را داخل ظرف مربوطه تخلیه کند
.4نمونه را در ظرف مخصوص ریخته وسریع به آزمایشگاه ارسال کنید.

PPD تست

لازم است که محل تزریق به مدت 24تا 72 ساعت خارش نداده وآب زده نشود.

جمع آوری ادرار

لازم است از آلودگی ادرار با باکتریهای دور دست یا مجرای ادرار جلوگیری شود.

از مصرف زیاد آب پیش از آزمایش به علت تاثیر بر صحت آزمایش  اجتناب  کند.

دستهای خود را به دقت بشوید.

مقدار کمی از ادرار را تخلیه کرده وحدود 20تا 30سی سی ادرار را در ظرف نمونه جمع آوری کند.

پس از نمونه گیری باید هر چه سریعتر وحداکثر تا 2ساعت نمونه به آزمایشگاه جهت کشت انتقال دهید.

کشت ادرار در اطفال

.1مجرای ادرار را کاملا با آب وصابون شسته وسپس  با آب معمولی شستشو دهید وخشک نمایید.
.2کیسه ادرار متناسب با جنس کودک تهیه وبطور پاکیزه روی محل نمونه گیری قرار دهید.
.3کیسه را حدااکثر 45 دقیقه به مجرای ادرار متصل کنید.
.4حدود 10الی 20سی سی ادرار که در کیسه جمع آوری شد سر آن را تا کرده تا بسته شود.
.5پس از نمونه گیری باید هرجه سریعتر تمونه به آزمایشگاه ارسال شود.
.6نمونه گیری باید قبل از درمان با آنتی بیوتیک انجام شود.

روش صحیح نمونه گیری از محیط

نمونه گیری باید به شکل دوره ای از تجهیزات بیمارستانی صورت گیردوتعداد نمونه گیری بستگی به میزان عفونت بیمارستانی دارد.

.1نمونه برداری از سطوح محیطی
.2روش غوطه ور کردن
.3روشRODAC

نمونه گیری از سطوح محیطی

سوآپ استریل رابا محیط استریل یا سالین استریل آغشته می کنیم واز سطح مورد نظر با حرکت چرخشی ویک طرفه سوآپ نمونه بر می داریم.

بهتر است این سطح اندازه مشخصی داشته  با شد  تا هنگام گزارش مقدار کلنی در واحد سطح گزارش شود.

روش غو طه ور کردن

می توان محلول شستشوی استریل را در ظرف بزرگتر واستریل ریخت .در صورتی که نمونه مورد نظر به اندازه   کوچک باشد که در این ظرف جا شودآنرا درون ظرف حاوی محلول می گذاریم وبه مدت 1دقیقه به شدت تکان می دهیم از این محلول نیز جهت کشت استفاده می گردد.

RODAC روش

روشی ساده  ولی بسیار پر هزینه است.محیط های کشت آماده مصرف روی صفحه پلاستیکی انعطاف پذیر قرار دارند.

در این روش پس از برداشتن پوشش محافظ سطح آگار 

آگار پلیت را به طور مستقیم با سطح نمونه برداری تماس می دهیم.

پس از گذاشتن مجدد محافظ پلیت را 48 ساعت در انکوباتور قرار میدهیموتعداد کلنی ها را می شماریم.

در صورت تهیه نمونه از یک اطاق بیمارستانی برای از بین بردن خطای انتخاب محل نمونه گیری  حداقل به 15 عدد از این محیط  نیاز است.

در اطاق عمل در شرایط مطلوب کمتر از 5کلنی روی این محیط رشد می کند.

روش صحیح نمونه گیری از کارکنان

آسانترین روش برای کشت از دستها این است که یک سواپ استریل را با سالین استریل یا محیط کشت مناسب برای میکرو ارگانیسمهای پوست مرطوب کرده وبعد ان را به کف دستها بمالیم.

راه دیگر این است که کف دستها را به آرامی روی محیط کشت مناسبی فشار دهیم.

اگر بخواهیم نعداد ارگانیسمها به صورت واضح تر شمارش کمی شود50سی سی از محیط کشت را در داخل ظرف استریل ریخته وبعدفرد برای 30 ثانیه در داخل این محیط دستهایش را به یک دیکر بمالد

اگر منشا عفونت بیمارستانی محیط یا پرسنل باشد باید از پرسنل ومحیط یا دستگاهها نمونه تهیه شودوانجام این کشتها باید براساس اثبات عفونت باشد.

تهیه نمونه وکشت راندوم از محیط یا پرسنل هم وقت گیر است وهم پر هزینه ولذا توصیه نمی شود.

نوشته شده توسط دانشجویان ارشد 89 در چهارشنبه دهم آذر ۱۳۸۹ |