کاردیومیوپاتی
                   و

              اندوکاردیتانواع کاردیومیوپاتی:
  ==متسع شونده(dcm)
  ==هیپرتروفیک(hcm)
  ==محدود کننده(rcm)
  ==بطن راست آریتموژنیک(arvc)
  ==طبقه بندی نشدهdcm:
 شایعترین شکل؛اکثرا در مردان
اتساع قابل توجه بطن بدون هیپرتروفی واختلال عملکرد بطن وکاهش ef
 علل:الکل،گرسنگی،ژنتیک و ....
 علایم:تنگی نفس،خستگی،ارتوپنه،سوفل دیاستولیک
تشخیص:اکوکاردیوگرافی،ekg،بیوپسی اندوکارد
درمان:دیورتیک،ace،bبلوکر

hcm:
بیماری اتوزومال غالب-هیپرتروفی بطن چپ،حفره بطن چپ با اندازه کوچک،عملکرد سیستولی هیپردینامیک
شایعترین علامت بیماری:تنگی نفس در حین فعالیت
نبض دو کوهانه،سنکوب،
تشخیص:اکودوبعدی وداپلر
هدف درمان:بهبودعملکردسیستولی وکاهش انسدادخروجی بطن چپ
میوکتومی،ضربان سازی دوبطنی،ابلیشن سپتوم

پاتوفیزیولوژی:
کاهش حجم ضربه ای         تحریک سیستم سمپاتیک ورنین-آنژیوتانسین-آلدسترون          افزایش مقاومت عروقی وافزایش احتباس آب وسدیم        نارسایی قلبی

Rcm:
اختلال عملکرد دیاستول وآسیب پرشدگی دیاستول-rcmهمراه آملوئدوز کمترین شیوع
علایم شبیه پریکاردیت فشارنده است
تشخیص:اکو،بیوپسی میوکارد
درمان:دیورتیک

Arvc:
زمانی رخ می دهد که میوکاردبطن راست به طور پیشرونده دچار ارتشاح گردد وبافت اسکارفیبروزی وچربی جایگزین آن گردد.سرانجام اتساع بطن وتضعیف قدرت انقباضی قلب بروز می کند.
این بیماری ممکن است اتوزومال غالب باشد.اندوکاردیت:
-اندوکاردیت روماتیسمی:
  این بیماری عفونت نیست.آسیب به وسیله یک واکنش التهابی به استرپتوکوک ایجاد می شود.
 ابن اندوکاردیت به صورت وژتاسیون ها ظاهر می شود.
تشخیص:کشت گلو،تست شناسایی سریع آنتی ژن
درمان:آنتی بیوتیک

نوشته شده توسط دانشجویان ارشد 89 در پنجشنبه نوزدهم خرداد ۱۳۹۰ |